نوشته‌ها

تحلیل روزانه AUD USD در ۹ آگوست

دلار به دلار استرالیا معاملات امروز خود را با صعود آغاز کرد و رزیستنس ۰/۷۴۵۰ را تاچ کرد. استوک استیک به سمت منطقه اشباع خرید در حرکت است و سیگنال منفی میدهد و از اینرو انتظار بازگشت قیمت به سمت پایین و تاچ ساپورت ۰/۷۳۱۷ میرود. 

به طور کلی قیمت در حال نوسان میان این دو ساپورت و رزیستنس می باشد و مادامیکه قیمت موفق به شکست یکی از این دو سطح گردد روند نوسانی ادامه خواهد داشت. 

با شکست سطح ساپورت ۰/۷۳۱۷ قیمت به سمت ۰/۷۲۸۰ رفته و در صورت شکست ۰/۷۴۵۰ قیمت وارد روند صعودی با هدف ۰/۷۵۰۰ خواهد شد. 

تحلیل روزانه AUD USD در ۸ آگوست

دلار به دلار استرالیا  معاملات منفی داشت و به سمت ۰/۷۳۱۷ در حرکت است. قیمت همچنان بین دو سطح رزیستنس ۰/۷۴۵۰ و ساپورت ۰/۷۳۱۷ در نوسان است و موفق به شکست قطعی یکی از این سطوح نشده است. 

معاملات به نوسان خود بین این دو سطح رزیستنس و ساپورت ادامه میدهند و ما در انتظار شکست یکی از این دو سطح برای تعیین روند نهایی هستیم

در صورت شکست سطح ساپورت قیمت به سمت نزول و ۰/۷۲۸۰ رفته و با شکست رزیستنس روند صعودی با هدف ۰/۷۵۰۰ آغاز خواهد شد. 

تحلیل روزانه AUD USD در ۷ آگوست

دلار به دلار استرالیا معاملات مثبتی داشت و در حال گذر از رزیستنس کانال صعودی و رسیدن به سطح ۰/۷۴۵۰ می باشد.  با شکست این سطح قیمت به سمت اهداف بالاتر در ۰/۷۵۰۰ خواهد رفت. 

EMA50 نیز از ادامه روند نزولی حمایت میکند.

برای دوره های پیش رو روند صعودی معتبر می باشد و قیمت به سمت ۰/۷۵۰۰میرود.  

در صورت شکست سطح ساپورت ۰/۷۳۱۷ قیمت وارد روند نزولی می شود. 

تحلیل روزانه AUD USD در ۶ آگوست

دلار استرالیا به دلار همچنان به حرکات سایدوی خود حول سطح ۰/۷۴۰۰ ادامه میدهد. استوک استیک مومنتوم مثبت خود را از دست داده است و شانس ادامه روند نزولی و رسیدن به سطح ۰/۷۳۱۷ را بیشتر می کند. در انتظار شکست این سطح ساپورت و یا رزیستنس ۰/۷۴۵۰ برای تعیین مسیر ادامه روند هستیم.. 

قیمت همچنان به نوسان خود ادامه میدهد. در صورت شکست ساپورت ۰/۷۳۱۷ قیمت وارد روند نزولی با هدف ۰/۷۲۵۰ خواهد شد و  در صورت شکست ساپورت ۰/۷۴۵۰ قیمت وارد روند صعودی با هدف ۰/۷۵۰۰ خواهد شد. 

تحلیل روزانه AUD USD در ۳ آگوست

دلار به دلار استرالیا در حال نزول و حرکت به سمت خط ساپورت در ۰/۷۳۱۷می باشد. قیمت همچنان به نوسانات خود ادامه میدهد و ما در انتظار شکست یکی از دو خطوط ساپورت و رزیستنس یاد شده در گزارشات قبلی هستیم. 

شکست سطح ساپورت ۰/۷۳۱۷ قیمت را به سمت ادامه نزول تا سطح ۰/۷۲۵۰ میبرد در حالیکه با شکست سطح رزیستنس ۰/۷۴۵۰ قیمت به سمت ۰/۷۵۰۰ خواهد رفت.

تحلیل روزانه AUD USD در ۱ آگوست

دلار به دلار استرالیا درکانال نزولی در حال نوسان بین دو سطح ساپورت ۰/۷۳۱۷ و رزیستنس ۰/۷۴۵۰ می باشد. برای تعیین روند نیاز به شکست یکی از این دو سطح می باشد. 

در صورت شکست ساپورت مورد اشاره قیمت به سمت نزول و سطح ۰/۷۲۹۰ میرود و از طرفی در صورت شکست رزیستنس قیمت وارد روند صعودی با هدف ۰/۷۴۹۳ خواهد شد. 

تحلیل روزانه AUD USD در ۳۱ جولای

 به دلار استرالیا در کانال صعودی میان مدت خود به سمت هدف ما در ۰/۷۴۵۰ در حرکت است. EMA50 نیز از ادامه صعود حمایت میکند. 

از طرفی استوک استیک در منطقه اشباع خرید سیگنال نزول میدهد. تضاد میان فاکتورهای اصلی موجب مقداری نوسان قبل از ادامه صعود میشود

برای دوره های پیش رو انتظار روند صعودی میرود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۰/۷۴۸۰ هستیم. در صورت شکست ۰/۷۳۱۰ روند صعودی متوقف خواهد شد. 

تحلیل روزانه AUD USD در ۳۰ جولای

دلار به دلار استرالیا روز جمعه پس از مقداری نوسان حول ۰/۷۳۷۶ تا سطح ۰/۷۴۰۰ صعود داشت و پس از آن مقداری نزول کرده و در حال نوسان حول سطح ۰/۷۳۹۵ می باشد. استوک استیک در حال خروج از منطقه اشباع خرید و کسب مومنتوم مثبت برای صعود میباشد. 

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۰/۷۴۵۰ هستیم. پس از شکست این سطح قیمت به سمت اهداف بالاتر در سطح ۰/۷۴۸۳ خواهد رفت. 

در صورت شکست ۰/۷۳۱۰ روند صعودی پایان خواهد یافت.  

تحلیل روزانه AUD USD در ۲۷ جولای

دلار استرالیا به دلار دیروز معاملات منفی داشت و در این نزول زیر سطح ۰/۷۴۰۰ قرار گرفت. قیمت درون کانال نزولی در حال حرکت به سمت هدف ما در ۰/۷۳۴۵ و پس از آن ۰/۷۳۱۰ می باشد.

با شکست سطح ۰/۷۳۱۰ روند نزولی ادامه یافته و قیمت به سمت ۰/۷۲۰۰ خواهد رفت. از سوی دیگر در صورت شکست سطح ۰/۷۴۵۰ قیمت وارد روند صعودی شده و به سمت هدف ۰/۷۵۳۰ میرود. 

تحلیل روزانه AUD USD در ۲۶ جولای

دلار استرالیا به دلار در معاملات دیروز خود صعود داشت و پس از تاچ رزیستنس۰/۷۴۶۲ مجددا به سمت پایین نزول و سطح ۰/۷۴۲۵ بازگشت. 

قیمت پایداری خود را در کانال نزولی حفظ کرده است و از طرفی استوک استیک در حال خروج از منطقه اشباع خرید و ارائه سیگنال نزول میباشد.  

برای دوره های پیش رو روند نزولی کماکان معتبر خواهد بود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۰/۷۳۴۵ هستیم.