نوشته‌ها

تحلیل روزانه دلار به ین ۹ آگوست

دلار به ین پس از رسیدن به ساپورت ۱۱۰/۷۰ مقداری به سمت بالا بازگشت. قیمت همچنان زیر سطح ۱۱۱/۳۲ پایدار است و EMA50 از ادامه روند نزولی حمایت میکند. 

مادامیکه قیمت زیر سطح ۱۱۱/۳۲ قرار داشته باشد ما روند را نزولی میدانیم و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۱۰/۳۰ و پس از آن ۱۱۰/۰۴ هستیم. 

در صورت شکست قطعی سطح ۱۱۱/۳۲ و قرار گرفتن قیمت بالای این سطح، قیمت به سمت ۱۱۱/۸۰ خواهد رفت. 

تحلیل روزانه دلار به ین ۸ آگوست

دلار به ین معاملات امروز خود را با نزول آغاز کرد و از سطح ۱۱۱/۳۲ فاصله زیادی گرفت. EMA50 بالای سطح رزیستنس سعی در جلوگیری از صعود قیمت دارد و از طرفی استوک استیک نیز از ادامه نزول حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱۱۰/۳۰ و پس از آن ۱۱۰/۰۴ هستیم. 

با شکست سطح ۱۱۱/۳۲ و قرار گرفتن قیمت بالای آن روند نزولی پایان خواهد یافت. .

تحلیل روزانه دلار به ین ۷ آگوست

دلار به ین در حال نوسان زیر سطح رزیستنس ۱۱۱/۳۲ می باشد و قیمت پایداری خود را زیر این سطح حفظ کرده است. از طرفی EMA50  سیگنال نزول میدهد.

استوک استیک در حال ورود به منطقه اشباع فروش می باشد. تضاد میان فاکتورهای اصلی موجب مقداری نوسان قبل از ادامه روند نزولی خواهد شد .

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۱۰/۷۰ هستیم. در صورت شکست قطعی ۱۱۱/۳۲ و قرار گرفتن قیمت بالای این سطح روند نزولی پایان خواهد یافت. 

تحلیل روزانه دلار به ین ۶ آگوست

جفت ارز USDJPY روز جمعه نزول قدرتمندی داشت و در این نزول سطح ساپورت ۱۱۱/۱۲ را تاچ کرد و زیر سطح ۱۱۱/۳۲ قرار گرفت و در حال نوسان زیر این سطح می باشد. 

EMA50 سیگنال نزول میدهد و قیمت زیر سطح ۱۱۱/۳۲ قرار دارد. 

این نشان از ادامه روند نزولی با هدف ۱۱۰/۰۴ دارد. از اینرو برای دوره های پیش رو روند نزولی معتبر می باشد مگر اینکه سطح ۱۱۱/۳۲ شکسته شده و قیمت بالای این سطح قرار گیرد. در صورت شکست این رزیستنس قیمت به سمت ۱۱۱/۹۰ خواهد رفت. 

تحلیل روزانه دلار به ین ۳ آگوست

دلار به ین همچنان بالای سطح ۱۱۱/۳۲ پایدار مانده است و به روند صعودی خود ادامه میدهد. قیمت در روند صعودی امرو پس از رسیدن به رزیستنس ۱۱۱/۸۹  مقداری نزول داشت. 

EMA50 همراه با سطح ساپورت ۱۱۱/۵۰ مانع قدرتمندی برای نزول قیمت ایجاد کرده است. 

برای دوره های پیش رو همچنان روند صعودی با هدف ۱۱۲/۴۵ معتبر می باشد مگر اینکه سطح ۱۱۱/۳۲ شکسته شده و قیمت زیر این سطح قرار گیرد. 

تحلیل روزانه دلار به ین ۲ آگوست

دلار به ین در معاملات دیروز خود نزول قدرتمندی داشت اما قیمت همچنان پایداری خود را بالای سطح ۱۱۱/۳۲ حفظ کرده است. 

استوک استیک در حال حرکت به سمت منطقه اشباع فروش برای ارائه سیگنال صعودی می باشد. از طرف دیگر EMA50 نیز در سطح ۱۱۱/۴۲ساپورت قدرتمندی برای جلوگیری از نزول قیمت تشکیل داده است. 

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۱۱۲/۴۵ هستیم.

در صورت شکست ۱۱۱/۳۲ و قرار گرفتن قیمت زیر این سطح روند صعودی پایان می یابد.

تحلیل روزانه دلار به ین ۱ آگوست

دلار به ین موفق به شکست سطح ۱۱۱/۳۲ شد و به هدف صعودی ما در ۱۱۱/۹۵ رسید. با توجه به قرار گرفتن قیمت بالای سطح ۱۱۱/۳۲ و همچنین سیگنال صعودی EMA50 برای دوره های پیش رو انتظار ادامه صعود میرود. 

از اینرو برای میان مدت روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۱۱۲/۷۰ هستیم. شرط ادامه صعود پایداری قیمت بالای سطح ۱۱۱/۳۲ بوده و در صورت شکست آن قیمت وارد نزول خواهد شد. 

تحلیل روزانه دلار به ین ۳۱ جولای

جفت ارز USDJPY صعود قدرتمندی داشت و در این صعود خط ۱۱۱/۳۲ را تاچ کرد اما هنوز کندل استیک روزانه بالای این سطح بسته نشده است. 

استوک استیک در حال ورود به منطقه اشباع خرید می باشد و سیگنال نزول میدهد. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱۱۰/۳۴ هستیم. در صورت شکست قطعی سطح ۱۱۱/۳۲ و بسته شدن کندل استیک روزانه بالای این سطح قیمت به سمت اهداف صعودی در ۱۱۱/۹۵ خواهد رفت.

تحلیل روزانه دلار به ین ۳۰ جولای

دلار به ین در معاملات امروز خود پس از تاچ رزیستنس ۱۱۱/۱۵ به سمت پایین نزول داشت. EMA50 از ادامه نزول حمایت میکند و از طرفی قیمت همچنان زیر سطح ۱۱۱/۳۲ قرار دارد.

استوک استیک نیز در حال ورود به منطقه اشباع خرید و ارائه سیگنال نزول می باشد. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱۱۰/۳۴ هستیم.

تحلیل روزانه دلار به ین ۲۷ جولای

دلار به ین در روند نزولی خود به ساپورت ۱۱۰/۶۰ رسید اما موفق به شکست آن نشده و به سمت بالا صعود داشت. قیمت در این صعود سطح ساپورت ۱۱۱/۱۵ را تاچ کرد.
جفت ارز پایداری خود را زیر سطح ۱۱۱/۳۲ حفظ کرده است و از طرفی استوک استیک در حال خروج از منطقه اشباع خرید و ارائه سیگنال نزول میباشد. EMA50 نیز از این نزول حمایت میکند.
برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و هدف از نزول رسیدن به سطح ۱۱۰/۳۰ می باشد. شرط نزول پایداری قیمت زیر ۱۱۱/۳۲ می باشد.